Opći uslovi upotrebe

Pristup ovoj web stranici i njena upotreba podložni su uslovima u nastavku. Nemojte upotrebljavati ovu web stranicu ako se ne slažete sa ovim uslovima. Web stranicu izradila je i njome upravlja Bayer d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Bayer). Zadržavamo pravo da obustavimo ili izvršimo djelomične ili potpune izmjene ove web stranice ili Općih uslova upotrebe, Općih uslova i odredba, i Uslova prodaje i isporuke. Imajte na umu da takve promjene možemo izvršiti prema vlastitom nahođenju i bez prethodne najave. Stoga vas moramo zamoliti da, sljedeći put kada posjetite ovu web stranicu, ponovo pogledate uslove i zabilježite sve izmjene ili dopune koje su možda napravljene.

Upotreba informacija navedenih na ovoj web stranici

Sve pojedinosti, dokumenti i ilustracije objavljene na ovoj web stranici, isključivo su vlasništvo kompanije Bayer. Svaka dozvola za njihovu upotrebu dodjeljuje se samo ako se na svim kopijama prikaže relevantna obavijest o autorskom pravu, ako se takvi sadržaji koriste samo u lične svrhe, ako se ne koriste, direktno ili indirektno, za komercijalne aktivnosti ili ličnu korist, ako se pojedinosti ne mijenjaju ni na koji način i ako se sve ilustracije na web stranici upotrebljavaju isključivo zajednički s pratećim tekstom.

Zaštitni znak i autorska prava

Svi zaštitni znaci na ovoj web stranici vlasništvo su kompanije Bayer, osim ako nije drugačije naznačeno ili na bilo koji drugi način shvaćeno kao prava trećih strana. Svaka neovlaštena upotreba ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala, izričito je zabranjena i predstavlja kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava industrijske svojine.

Ograničena odgovornost

Kompanija Bayer sastavila je detaljne informacije koje se nalaze na ovoj web stranici koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem znanju i uvjerenju i uz primjenu profesionalne odgovornosti. Mi neprestano nastojimo proširiti i ažurirati te informacije. Informacije na ovoj web stranici namijenjene su isključivo predstavljanju kompanije Bayer, njenih proizvoda i usluga. Međutim, nisu dani ni uvjerenje niti garancija, bilo izričito ili prešutno, koji bi se odnosili na kompletnost ili tačnost informacija na ovoj web stranici. Molimo vas, imajte na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarjele. Stoga vam preporučujemo da provjerite svaku informaciju koju pročitate na ovoj web stranici prije nego što je upotrijebite u bilo kojem obliku. Savjet koji je dan na ovoj web stranici ne sprječava vas da obavite vlastite provjere našeg posljednjeg savjeta – posebno kada su u pitanju naše liste s podacima o sigurnosti materijala i tehničkim specifikacijama – kao i provjere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za namjeravane procese i svrhe. Ukoliko su vam potrebni bilo kakvi savjeti ili instrukcije u vezi s našim proizvodima i uslugama, molimo vas da nam se direktno obratite. Korisnici ove web stranice izjavljuju da su upoznati s činjenicom da koriste pristup ovoj web stranici i njenom sadržaju na vlastiti rizik. Ni kompanija Bayer, niti treće strane koje sudjeluju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove web stranice ne mogu biti odgovorni za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj web stranici te korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije dane na ovoj web stranici.

Poveznice na web stranice trećih strana

Ova web stranica sadrži poveznice i reference na web stranice trećih strana. Postavljanjem takvih poveznica i referenci, kompanija Bayer ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web stranica. Osim toga, kompanija Bayer ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web stranica, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korištenja njihovog sadržaja, u bilo kojem obliku. Bayer ne daje nikakvu garanciju da stranice, za koje postoje poveznice, pružaju informacije dosljedne kvalitete. Poveznice na druge web stranice daju se korisnicima web stranice isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastiti rizik. Izbor poveznica ne može ni na koji način ograničiti korisnike na korištenje stranica čije su poveznice upotrijebili.

Podaci koje sami dostavljate

Korisnik ove web stranice u potpunosti je odgovoran za sadržaj i tačnost podataka koje on ili ona pošalje kompaniji Bayer kao i za potencijalno kršenje prava trećih osoba koje jesu ili bi mogle biti uključene u takve podatke. Korisnik daje svoj pristanak da Bayer pohranjuje takve podatke i da ih koristi u svrhu statističke analize ili u bilo koju drugu poslovnu svrhu, osim ako informacije uključuju osobne podatke, koji nadilaze osnovne podatke ili podatke o upotrebi. Posebno, Bayer je ovlašten koristiti sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, nacrte, tehnike ili stručnost poslanih od strane korisnika, za bilo koju svrhu, poput razvoja, proizvodnje i/ili marketinga proizvoda ili usluga te za njihovo reproduciranje i ustupanje trećim osobama bez ograničenja.

Međunarodni korisnici

Ovu web stranicu provjerava, održava i ažurira kompanija Bayer d.o.o. Sarajevo u Bosni i Hercegovini. Predviđena je za upotrebu isključivo u Bosni i Hercegovini. Bayer ne garantuje da su pojedinosti navedene na ovoj web stranici tačne u cijelom svijetu te, pogotovo, da će proizvodi i usluge biti dostupne u istom obliku, istoj veličini ili pod istim uslovima u cijelom svijetu. Ako otvorite ovu web stranicu ili preuzmete sadržaj, imajte na umu da je vaša odgovornost osigurati postupanje u skladu s lokalnim zakonima mjerodavnima na tom području.

Proizvodi na ovoj web stranici mogu se isporučivati u različitim pakovanjima, u različitim veličinama, ili sa različitim etiketama i oznakama, te se mogu različito predstavljati ovisno o zemlji.

U SAD-u posao Bayer Grupe provodi Bayer Korporacija. Korisnici u SAD-u bi se trebali obratiti ovom entitetu.

Prodaja Bayer proizvoda

Naši proizvodi se prodaju u skladu sa trenutnom verzijom Općih uslova prodaje i isporuke.

Mjerodavno pravo

Svi pravni zahtjevi ili tužbe povezane sa ovom web stranicom ili njezinom upotrebom podliježu tumačenju zakona Bosne i Hercegovine, osim odredbi međunarodnog privatnog prava i Haške konvencije povezane s Jedinstvenim zakonom o međunarodnoj prodaji dobara od 1. jula 1964. i Konvencija o prodaji robe UN-a od 11. aprila 1980.