• COR-MIR-CY-0002-1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η χρήση των υπηρεσιών αυτού προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσεως που ακολουθούν. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρία Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής "Bayer") έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού, καθώς και των γενικών όρων χρήσεως αυτού, των Γενικών Όρων Συναλλαγών και των Όρων πώλησης και διάθεσης, κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστάται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσεως, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αναθεωρήσεις, οι οποίες σας δεσμεύουν.

Παραχώρηση χρήσης και δικαιώματος

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της Bayer και του Ομίλου BAYER. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

Σήματα

Το σύνολο των σημάτων που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι κυριότητος του Ομίλου BAYER, εκτός αν επισημαίνεται το αντίθετο ή εάν καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για σήμα τρίτου. Απαγορεύεται ρητώς και συνιστά παραβίαση των διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιαδήποτε χωρίς άδεια χρήση ή κατάχρηση των σημάτων αυτών ή λοιπού αναρτημένου υλικού.

Περιορισμός ευθύνης

Η Bayer έχει συλλέξει τις λεπτομερείς πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο από τις εγκυρότερες δυνατόν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια. Επιδίωξή μας είναι η συνεχής επέκταση και ανανέωση των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποσκοπούν στην παρουσίαση της Bayer, των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ειδικότερα, σας εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, παρότι ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους, ενδέχεται να μην συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζετε από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πριν την χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν συμβουλές που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού σας ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές - ειδικότερα αναφορικά με παραμέτρους ασφαλείας (safety datasheets) και τεχνικές προδιαγραφές - και τα προϊόντα μας, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία μας. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτόν και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Bayer και τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδoση του διαδικτυακού τόπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή του γεγονότος ότι βασιστήκατε σε πληροφορίες προερχόμενες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Στοιχεία που παρέχει ο χρήστης

Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα στοιχείων τα οποία αποστέλλει στην Bayer, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων που τυχόν σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχεία . Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Bayer να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς σκοπούς ή για οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι πληροφορίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πέραν από τα στοιχεία αναφοράς και τα δεδομένα χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Ειδικότερα, η Bayer δικαιούται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο δηλώσεων του χρήστη, περιλαμβανομένων ιδεών, εφευρέσεων, τεχνικών και τεχνογνωσίας που περιέχονται σε δηλώσεις, για οποιονδήποτε σκοπό, όπως την ανάπτυξη, την παραγωγή ή / και εμπορία των προϊόντων ή υπηρεσιών της και να αναπαράγει τέτοιες πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση σε τρίτους χωρίς περιορισμούς.

Διεθνείς χρήστες

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ελέγχεται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες και χρήστες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η Bayer δεν παρέχει καμία εγγύηση, ότι οι πληροφορίες οι οποίες εκτίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ισχύουν και για περιοχές εκτός Ελλάδος και ειδικότερα ότι προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες με την ίδια εμφάνιση, μέγεθος, οι προδιαγραφές. Αν μπείτε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή κατεβάσετε πληροφορίες από αυτόν εκτός Ελλάδας , παρακαλούμε να σημειώσετε ότι είναι η δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε αν πράττεστε με τρόπο νόμιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία του σχετικού τόπου. Τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο δύναται να κυκλοφορούν σε διαφορετικές συσκευασίες, διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών . ή με διαφορετική αναγραφή ή σήμανση, ανάλογα με την χώρα.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Σε οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο εφαρμόζεται αποκλειστικά το Ελληνικό δίκαιο, εκτός των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με τον Ενιαίο Νόμο για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών από 1ης Ιουλίου 1964 και την Σύμβαση του ΟΗΕ Πωλήσεις 11 Απρ, 1980.