Isikuandmete kaitse eeskiri

Seda veebilehte (edaspidi „veebileht“) haldab Bayer OÜ (edaspidi „meie“ või „me“). Veebihaldaja kohta lisateabe leidmiseks vaadake palun meie impressumit.

Isikuandmete käitlemine

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete käitlemine juhul, kui kasutate meie veebilehte. Kui järgmistes peatükkides ei ole teisiti osutatud, tuleneb isikuandmete käitlemise õiguslik alus asjaolust, et selline käitlemine on vajalik teie taotletud veebilehe funktsioonide kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b).

Meie veebilehe kasutamine

Meie veebilehe külastamine

Kui sisenete meie veebilehele, edastab teie brauser teatud andmed meie veebiserverile. Seda tehakse tehnilistel põhjustel ja see on vajalik, et teha taotletud teave teile kättesaadavaks. Veebilehe külastamise hõlbustamiseks kogutakse, talletatakse ajutiselt ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 • IP-aaddress
 • külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • ajavööndi erinevus võrreldes Greenwichi ajaga (GMT)
 • taotluse sisu (konkreetne sait)
 • külastamise staatus/HTTP olekukood
 • edastatud andmete hulk
 • juurdepääsu taotlev veebileht
 • brauser, keelesätted, brauseri tarkvara operatsioonisüsteemi versioon ja -liides

Lisaks talletame oma õigustatud huvide kaitsmiseks selliseid andmeid piiratud aja jooksul, et tegeliku või katselise volitamata juurdepääsu korral meie serverisse oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt f).

Küpsiste seaded

Mis on küpsised?

Kõnealune veebileht kasutab nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse teie brauseri kaudu teie terminali mällu. Nad talletavad teatud andmeid (nt teie eelistatud keele- või saidisätteid), mida teie brauser võib (sõltuvalt küpsise elueast) meile uuesti edastada siis, kui järgmine kord meie veebilehte külastate.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, ilma milleta väheneks meie veebilehe funktsionaalsus, ja (2) valikulised küpsised, mida kasutatakse veebilehe analüüsimise ja turustamise eesmärkidel. Järgmised tabelid sisaldavad meie kasutatavate küpsiste üksikasjalikke kirjeldusi:

Teie nõusoleku korral

Me kasutame valikulisi küpsiseid ainult siis, kui oleme saanud teilt eelneva nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt a). Meie veebilehe esmakordsel külastamisel ilmub riba, kus teil palutakse anda meile nõusolek valikuliste küpsiste paigaldamiseks. Kui nõusolek on antud, salvestame küpsise teie arvutisse ja see riba ei ilmu enam seni, kuni küpsis on aktiivne. Peale küpsise eluea lõppemist või kui kustutate selle küpsise ise, ilmub riba järgmise külastuse ajal uuesti ja teilt küsitakse taas nõusolekut. 

Kuidas hoida ära küpsiste paigaldamist

Loomulikult saate kasutada meie veebilehte ilma mistahes küpsiste paigaldamiseta. Võite oma brauseris igal ajal konfigureerida või täielikult inaktiveerida küpsiste kasutamise. See võib aga põhjustada funktsioonide piiratust või ebasoodsat mõju meie veebilehe kasutajasõbralikkusele. Võite igal ajal valikuliste küpsiste paigaldamisest keelduda, lülitades küpsised ülaltoodud tabelis näidatu kohaselt välja.

Veebilehe analüüs

Me kasutame oma veebilehel Google Analyticsit – Google Inc’i (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid) („Google”) veebianalüüsi teenust.

Google analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie veebilehte kasutate. Sellel eesmärgil kasutame ülalolevas tabelis üksikasjalikumalt kirjeldatud küpsiseid. Google’i kogutud teave seoses meie veebilehe kasutamisega (nt viitav URL; meie veebilehed, mida te külastanud olete; teie brauseritüüp; teie keelesätted; teie operatsioonisüsteem; teie ekraani eraldusvõime) saadetakse Google’i serverisse USAs, kus seda talletatakse ja analüüsitakse. Vastavad tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümseks tehtud vormis. Teie kasutusandmeid ei seota selle protsessi ajal teie täieliku IP-aadressiga. Oleme oma veebilehel aktiveerinud Google’i pakutava IP anonüümseks muutva funktsiooni, mis kustutab teie IP-aadressi viimased kaheksa bitti (tüüp IPv4) või 80 bitti (tüüp IPv6). Lisaks Google’ga konkreetsete lepingute sõlmimisega tagame Google’i poolt USA-s töödeldavate andmete kaitse vajalikul tasemel.

Te võite oma veebianalüüsi nõusoleku tühistada igal ajal, kas Google’i brauseri lisandmooduli allalaadimise ja installimisega või ülalolevas tabelis oma nõusolekute haldamisega, millisel juhul paigaldatakse loobumise küpsis. Mõlemad valikud hoiavad veebianalüüsi ära ainult seni, kuni kasutate brauserit, millele selle lisandmooduli installisite, ja kuni te ei kustuta loobumise küpsist.

Lisateave Google Analyticsi kohta on kättesaadav Google Analyticsi kasutustingimustes, Google Analyticsi privaatsuse ja andmekaitse tingimustes ning Google’i privaatsuspoliitikas.

Teave kõrvaltoimete ja kvaliteedikaebuste kohta

See veebileht pole ette nähtud või loodud selleks, et edastada teavet meditsiiniliste kõrvalmõjude, ravimõjude vähesuse, ravimivigade, halli turu toodete/võltsravimite, väära või ettenähtust erineva kasutuse, kvaliteedikaebuste ja/või muude Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti käsitlevate küsimuste kohta. Kui soovite teatada kõrvaltoimetest või esitada kvaliteedikaebuse, võtke palun ühendust tervishoiutöötajaga (nt perearst või apteeker), kohaliku tervishoiuametiga või kasutage meie veebilehte, et teatada soovimatutest kõrvalmõjudest.

Kui te siiski teatate meile soovimatutest kõrvaltoimetest või muudest probleemidest, mis puudutavad Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti, oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud teie päringuga tegelema ja selgituste saamiseks võime vajadusel teiega kontakteeruda. Seejärel võime vajadusel teavitada pädevaid tervishoiuasutusi teie poolt teatatud probleemidest. Sellisel juhul edastatakse teie teave pseudonüümselt, st nii, et teid ei ole võimalik otseselt tuvastada. Ühtlasi võib meil vaja olla seda teavet edasi saata meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kui neil on samuti vaja oma pädevatele tervishoiuasutustele vastavatest probleemidest teatada.
Lisainfot isikuandmete kaitse ja kõrvaltoimetest teavitamise kohta leiate veebilehelt.

Andmete edastamine tellitud töötlemiseks

Teie andmete töötlemiseks kasutame teatud määral spetsialiseerunud teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid. Selliseid teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid oleme hoolikalt välja valinud ja jälgime neid regulaarselt. Vastavate andmetöötluslepingute alusel töötlevad nad isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja rangelt meie direktiive järgides.

Andmetöötlus väljaspool ELi/EMP-d

Teie andmeid töödeldakse osaliselt ka riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu (EL) ega Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja kus andmekaitse tase võib olla madalam kui Euroopa riikides. Sellisel juhul tagame, et teie andmed on piisavalt kaitstud, näiteks sõlmides oma lepinguliste partneritega konkreetsed lepingud (taotlusel võite saada meilt koopia) või küsime teilt selliseks töötlemiseks selgesõnalist nõusolekut.

Teave teie õiguste kohta

Üldiselt saate järgmisi õigusi kasutada kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt:

 • teabe saamise õigus seoses oma isikuandmetega, mida talletame;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist;
 • õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist, avalikust huvist või profiilianalüüsist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutuse vastu;
 • võite igal hetkel edasiulatuvalt tühistada oma nõusoleku isikuandmete talletamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Lisateabe jaoks tutvuge palun eespool asuvate peatükkidega, kus kirjeldatakse andmetöötlust teie nõusoleku alusel.

Kui soovite oma õigusi kasutada, pöörduge palun oma taotlusega allpool osutatud kontakti poole.

Kontakt

Isikuandmete kaitsega seotud küsimuste korral kasutage kontaktivormi või pöörduge meie ettevõtte andmekaitsespetsialisti poole:
Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen, Germany

Bayer AG on määratud meie väljaspool Euroopat asuvate juriidiliste isikute esindajaks Euroopa Liidus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 27. Võite esindajaga ühendust võtta aadressil:
Data Privacy Representative
Bayer AG
51368 Leverkusen, Germany
E-post: mdp-representative@bayer.com

Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Võime oma isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja ajakohastused avaldatakse meie veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkel. Seega soovitame teil saiti regulaarselt külastada, et hoida end kursis võimalike ajakohastustega.

 

Viimati uuendatud: jaanuar 2021.