Privacyverklaring

Deze website (hierna de 'Website') wordt ter beschikking gesteld door Bayer SA-NV (hierna 'ons' of 'wij/we'). Voor meer informatie over de aanbieder van de Website verwijzen wij naar onze imprint.

Behandeling van Persoonsgegevens

Hieronder willen wij u informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze Website gebruikt. Tenzij anders aangegeven in de volgende hoofdstukken, vloeit de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voort uit het feit dat een dergelijke verwerking vereist is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen (art. 6, lid 1, onder b), Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Onze website gebruiken
 

Toegang tot onze website

Wanneer u onze website oproept, zal uw browser bepaalde informatie overbrengen naar onze webserver. Dit gebeurt om technische redenen en vereist om u de gevraagde informatie ter beschikking te stellen. Om uw toegang tot de Website te vergemakkelijken, worden de volgende informatie verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke site)
 • Status van toegang/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevens
 • Website die toegang vraagt
 • Browser, taalinstellingen, versie van het besturingssysteem van browsersoftware en surface

Meer, om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, zullen we dergelijke informatie gedurende een beperkte periode opslaan om een tracking van persoonlijke gegevens te kunnen starten, in het geval van daadwerkelijke of poging tot ongeautoriseerde toegang tot onze servers (art. 6(1)(f) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Cookies instellen

Wat zijn cookies?

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw terminal worden opgeslagen. Ze slaan bepaalde informatie op (bijv. uw voorkeurstaal of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van de cookie) opnieuw naar ons kan verzenden bij uw volgende bezoek aan onze Website.

Welke cookies gebruiken we?

We maken onderscheid tussen twee hoofdcategorieën cookies: (1) technische cookies (strikt noodzakelijke cookies), zonder welke de functionaliteit van onze website zou worden verminderd, en (2) optionele cookies (analytische cookies en functionele cookies) die worden gebruikt voor bijvoorbeeld website-analyse, websitepersonalisatie en marketingdoeleinden. De volgende knop leidt naar het Privacy Voorkeur Centrum en geeft een gedetailleerde beschrijving van de optionele cookies die we gebruiken:

Afhankelijk van uw toestemming

Wij gebruiken alleen optionele cookies als u ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven (Art. 6, lid 1, onder a), algemene verordening gegevensbescherming). Bij uw eerste toegang tot onze website verschijnt er een banner waarop u wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor het instellen van optionele cookies. Als u uw toestemming hebt gegeven, plaatsen wij een cookie op uw computer en zal de banner niet opnieuw verschijnen zolang de cookie actief is. Als de cookie is verlopen of als u de cookie actief verwijdert, verschijnt de banner bij uw volgende bezoek aan onze Website opnieuw en wordt opnieuw om uw toestemming gevraagd.

Hoe het plaatsen van cookies te voorkomen

Uiteraard kunt u onze Website gebruiken zonder dat er cookies worden geplaatst. In uw browser kunt u het gebruik van cookies op elk moment configureren of volledig uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functies of nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze Website. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het plaatsen van optionele cookies door gebruik te maken van de betreffende bezwaarmogelijkheid in het Privacy Voorkeur Centrum.

Websiteanalyse en gedragsgericht adverteren

Websiteanalyse met Google

Op onze Website maken we gebruik van een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Google zal uw gebruik van onze website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze website (bv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de door Google aangeboden functie IP-anonimisering geactiveerd, die de laatste 8 bits (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert na elke doorgifte van gegevens aan Google.

Bovendien zorgen wij er door het sluiten van specifieke overeenkomsten met Google voor dat bij de verwerking van persoonsgegevens door Google in de VS een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse op elk gewenst moment intrekken, hetzij door de browserplug-in van Google te downloaden en te installeren, hetzij door uw toestemmingen te beheren in het Privacy Voorkeur Centrum, in welk geval een opt-outcookie wordt geplaatst. Beide opties verhinderen de toepassing van webanalyse alleen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-outcookie niet verwijdert.

Meer informatie over Google Analytics is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, de Richtlijnen inzake privacy en gegevensbescherming van Google Analytics en in het Privacybeleid van Google.

Informatie over bijwerkingen en klachten over de kwaliteit

Deze Website is niet bedoeld of ontworpen voor communicatie over bijwerkingen, gebrek aan therapeutisch effect, medicatiefouten, grijzemarktproducten/namaakgeneesmiddelen, onjuist of off-labelgebruik, kwaliteitsklachten en/of andere problemen met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van producten van Bayer. Als u bijwerkingen wilt melden of een klacht over de kwaliteit wilt indienen, neem dan contact op met uw zorgverlener (bv. arts of apotheker) of lokale gezondheidsinstantie of gebruik onze Website voor het melden van ongewenste bijwerkingen.

Indien u ongewenste bijwerkingen of andere problemen in verband met de veiligheid of de kwaliteit van producten van Bayer toch aan ons meldt, zijn wij wettelijk verplicht uw melding te behandelen en kunnen wij genoodzaakt zijn contact met u op te nemen om verduidelijking te vragen. Vervolgens moeten we de bevoegde gezondheidsautoriteiten in kennis stellen van de door u gemelde problemen. In dit verband kan uw informatie in gepseudonimiseerde vorm worden doorgestuurd, wat betekent dat geen informatie zal worden doorgestuurd op basis waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd. Het is mogelijk dat wij deze gepseudonimiseerde meldingen ook moeten doorsturen naar onze groepsmaatschappijen en samenwerkingspartners, voor zover deze eveneens verplicht zijn hun respectieve bevoegde gezondheidsautoriteiten in kennis te stellen.

Meer informatie over de privacy van gegevens en de melding van bijwerkingen is te vinden in de privacyverklaring voor geneesmiddelenbewaking.

Ontvangers van persoonsgegevens

Verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij tot op zekere hoogte gebruik van gespecialiseerde dienstverleners die uw gegevens namens ons verwerken (bijvoorbeeld voor IT-support of clouddiensten).

Dergelijke dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van respectievelijke verwerkersovereenkomsten zullen zij persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Gelieerde ondernemingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen van de Bayer Group, indien nodig voor de hierboven beschreven doeleinden.

Autoriteiten en staatsinstellingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten en staatsinstellingen indien wettelijk vereist of noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Externe advocaten

Om juridische beslissingen te ondersteunen en om juridische claims te vervolgen of te verdedigen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe advocaten.

Potentiële kopers in de context van fusies en overnames

We kunnen uw persoonsgegevens delen met een potentiële koper in het geval van een overname, fusie of een ander type bedrijfs- of activatransitie die een verandering van eigendom of controle over ons of onze diensten met zich meebrengt.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd. Als er geen adequaatheidsbesluit bestaat voor het betreffende land, zullen we zorgen voor een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens door zogenaamde modelcontractbepalingen - aangenomen door de Europese Commissie - met de ontvanger te sluiten (om een kopie te verkrijgen, raadpleegt u de onderstaande contactgegevens), of we zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de overdracht.

Informatie over uw rechten

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht om te verzoeken om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking op basis van legitiem belang of algemeen belang, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheid vervangen, of dat een dergelijke verwerking wordt gedaan met het oog op de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Contact

Voor eventuele vragen die u heeft met betrekking tot gegevensprivacy, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan ons contactformulier of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

Data Privacy Officer
Bayer SA-NV
Jan Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen), Belgium

Wijziging van de privacyverklaring

Wijziging van de Privacyverklaring Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Bijgewerkte versies van onze Privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Wijzigingen worden van kracht na publicatie op onze website. Wij raden u daarom aan de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

 

Laatst bijgewerkt: 09-05-2022