Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen. Gebruik deze website uitsluitend indien u deze voorwaarden accepteert. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Bayer SA-NV (hierna Bayer genoemd). Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website, de Algemene gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden voor verkoop en levering gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve om bij uw volgende bezoek de voorwaarden opnieuw te bekijken, zodat u nota kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Afstand van gebruik en genot

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn eigendom van BAYER of Bayer AG, tenzij anders vermeld of op een andere manier waarneembaar als rechten van derden. Met betrekking tot informatie die eigendom is van BAYER, worden alle toelatingen tot gebruik verleend op voorwaarde dat het copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, dat deze informatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, dat zij niet voor commerciële doeleinden worden benut, dat de informatie op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat de afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

Handelsmerken en auteursrecht

Alle handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde inhoud op deze website zijn eigendom van BAYER of Bayer AG, tenzij anders aangegeven of op een enig andere manier waarneembaar als rechten van derden. Elk niet-geautoriseerd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten op het auteursrecht, de wetten inzake merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

Bayer heeft de gedetailleerde informatie op deze website met zorg naar beste weten en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij doen ons best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Bayer en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren - vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - en ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor het beoogde proces en doel. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neem dan rechtstreeks contact met ons op. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch Bayer, noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Websites van derdenverkopers/koppelingen

Deze website bevat koppelingen/verwijzingen naar websites van derden. Het voorzien van dergelijke links betekent niet dat Bayer de inhoud van deze websites goedkeurt. Bayer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites of voor schade of nadeel die voortvloeit uit het gebruikt van die inhoud, in welke vorm dan ook. Bayer biedt geen garantie dat gekoppelde pagina's informatie van consistente kwaliteit bevatten. Koppelingen naar andere websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker. De keuze van koppelingen mag op geen enkele manier gebruikers beperken tot de gelinkte pagina's.

Door u verschafte informatie

De gebruiker van deze website draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die hij/zij naar Bayer zendt, en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker verleent Bayer toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden of andere gespecificeerde bedrijfsdoeleinden, behalve indien de informatie persoonlijke gegevens bevat. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. In het geval dat persoonsgegevens niet worden beïnvloed, is Bayer gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, zoals de ontwikkeling, de productie en/of marketing van producten of diensten, en om die informatie zonder enige beperking te reproduceren en aan derden ter beschikking te stellen.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door Bayer SA-NV. De website is uitsluitend bestemd voor gebruik in België/Luxembourg. Bayer verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook juist is voor plaatsen buiten België/Luxembourg en, in het bijzonder, dat de producten en diensten daar in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Indien u zich buiten België/Luxembourg bevindt en toegang tot deze website hebt verkregen of vanuit deze plaats gegevens hebt gedownload, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven.

De verpakking, verpakkingsgrootte, letters en markeringen van de producten die op deze website zijn vermeld, kunnen van land tot land verschillen.

In de Verenigde Staten worden de activiteiten uitgevoerd door de Bayer Corporation. Klanten uit de Verenigde Staten wordt verzocht met dit bedrijf contact op te nemen. (In the USA the business is conducted by Bayer Corporation. Customers in the USA are requested to address this entity.)

Verkoop van Bayer Producten

Onze producten worden verkocht overeenkomstig de geldende versie van onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering.

Toepasselijk recht

Alle juridische claims of rechtszaken in verband met deze website of het gebruik ervan zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van België/Luxembourg, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht en het Haags Verdrag betreffende een eenvormige wet op de internationale koop van goederen van 1 juli 1964 en in het VN-koopverdrag van 11 april 1980.