Ogólne warunki użytkowania strony internetowej

Regulamin korzystania

Dostęp oraz korzystanie z tej strony internetowej podlegają ograniczeniom wskazanym poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki. Strona internetowa została opracowana przez Bayer Sp. z o.o. (dalej nazywany BAYER), który jest administratorem tej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania lub rezygnacji z wprowadzania częściowych lub całościowych zmian do tej strony lub regulaminu korzystania, naszych ogólnych warunków i postanowień. Zmiany takie możemy wprowadzać według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym podczas następnego uruchomienia strony zostaną Państwo poproszeni o ponowne zapoznanie się z regulaminem oraz zwrócenie uwagi na wszelkie wprowadzone korekty lub zmiany.

Zrzeczenie się użytkowania i korzyści

Wszelkie dane szczegółowe, dokumenty i ilustracje prezentowane na tej stronie internetowej stanowią wyłączną własność BAYER. Wszelkie zezwolenia na ich wykorzystanie zostają udzielone pod warunkiem umieszczenia na wszystkich egzemplarzach notatki informującej o prawach autorskich, z zastrzeżeniem, że dane te są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, nie mogą być wykorzystywane w działalności handlowej ani modyfikowane, a wszystkie ilustracje pozyskane za pośrednictwem strony będą wykorzystywane wyłącznie wraz z towarzyszącym im tekstem.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki handlowe znajdujące się na tej stronie są własnością BAYER, chyba że zaznaczono inaczej lub w jakikolwiek inny sposób postrzegane są jako prawa osób trzecich. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

Ograniczona odpowiedzialność

Szczegółowe informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały opracowane przez BAYER na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami, z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Staramy się na bieżąco rozszerzać i aktualizować zakres tych informacji. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do prezentacji BAYER oraz jej produktów i usług. Nie składa się jednak żadnych oświadczeń ani nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej bądź domniemanej, w związku z kompletnością lub poprawnością informacji zawartych na tej stronie internetowej. Należy mieć świadomość, że opublikowane informacje mogą utracić swoją aktualność. Zalecamy więc weryfikację wszelkich danych uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej przed ich wykorzystaniem w dowolny sposób. Jeśli potrzebują Państwo porad lub wskazówek odnośnie naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt. Użytkownicy tej strony internetowej wyrażają zgodę na dostęp do strony oraz jej zawartości na własne ryzyko. Ani BAYER, ani osoby trzecie biorące udział w pisaniu, produkcji lub transmisji tej strony nie mogą ponosić odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku dostępu lub niemożności dostępu, korzystania lub niemożliwości korzystania z tej strony internetowej lub z faktu oparcia się na informacjach podanych na tej stronie.

Strony internetowe dostawców zewnętrznych i odnośniki

Ta strona internetowa zawiera odniesienia lub łącza do stron internetowych osób trzecich. Dostarczanie takich odnośników nie oznacza zatwierdzenia ich treści przez BAYER. BAYER nie ponosi również odpowiedzialności za dostępność lub zawartość takich stron internetowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia takich treści, niezależnie od ich formy. BAYER nie gwarantuje, że strony, do których prowadzą odnośniki, dostarczają informacji o niezmiennej jakości. Odnośniki do stron internetowych są dostarczane użytkownikom naszej strony internetowej wyłącznie dla ich wygody. Użytkownicy uzyskują dostęp do takich stron internetowych na własne ryzyko. Wybór odnośników w żadnym stopniu nie ogranicza swobody użytkowników do stron, do których prowadzą.

Dane wprowadzane przez użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność danych, które przesyła do BAYER, jak również za nienaruszanie praw osób trzecich, które mogą być związane z takimi danymi. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby BAYER przechowywał takie dane i wykorzystywał je do celów analizy statystycznej lub do innych określonych celów biznesowych, chyba, że informacje te dotyczą danych osobowych wykraczających poza dane podstawowe lub dane użytkowe. W szczególności BAYER jest uprawniony do wykorzystywania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technik i wiedzy fachowej w nich zawartych, do wszelkich celów takich jak opracowywanie, produkcja lub wprowadzanie do obrotu produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez żadnych ograniczeń.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia prawne lub pozwy sądowe w związku z niniejszą stroną internetową lub jej wykorzystaniem podlegają wykładni prawa polskiego, z wyjątkiem postanowień międzynarodowego prawa prywatnego i konwencji haskiej dotyczących ujednoliconego prawa o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1 lipca 1964 r. oraz konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Strona internetowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach Bayer. Różne znane i nieznane rodzaje ryzyka, niejasności i inne czynniki mogą prowadzić do istotnych różnic między rzeczywistymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub wynikami przedsiębiorstwa a przedstawionymi tu szacunkami. Czynniki te zostały m.in. omówione w sprawozdaniach Bayer, które są dostępne na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych wypadków lub zdarzeń.