Imprint

Published by:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Contact:
phone +48 22 572-35-00 or
contact form – kliknij tutaj.

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.340.000 zł