Všeobecné podmienky použitia

Prístup na tieto www stránky a ich použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na tieto www stránky vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas.
Tieto www stránky vytvorila spoločnosť Bayer s.r.o. ( ďalej len „Bayer“ ), ktorá ich aj spravuje. Spoločnosť Bayer si vyhradzuje právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú modifikáciu týchto www stránok a Všeobecných podmienok použitia. Spoločnosť Bayer môže tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia a podľa svojho uváženia, kedykoľvek zmeniť. Preto Vás vo Vašom vlastnom záujme žiadame, aby ste sa pri každej návšteve týchto www stránok opätovne oboznámili s týmito podmienkami a s ich zmenami resp. dodatkami.

Autorské a iné práva

Všetky dokumenty, materiály, ilustrácie, texty či grafy ( ďalej len „materiály“ ) uverejnené na týchto www stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Bayer. Tieto materiály sa môžu používať len za podmienky, že na všetkých rozmnoženinách ( kópiách ) alebo výňatkoch z týchto materiálov, ostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné práva, ktoré sú na nich uvedené. Materiály sa môžu používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmú sa použiť na komerčné alebo podobné účely. V dokumentoch sa nesmú robiť zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky ilustrácie získané na týchto www stránkach sa musia použiť spolu s textom, ktorý k ilustráciám patrí.
Spoločnosť Bayer si vo vzťahu k forme a obsahu www stránok vyhradzuje všetky a akékoľvek práva.

Ochranné známky

Všetky názvy produktov uvedené na týchto www stránkach sú ochrannými známkami spoločnosti Bayer, ich dcérskych spoločností, pobočiek alebo jej obchodných partnerov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok alebo ich zneužitie je výslovne zakázané a predstavuje porušenie zákona o ochranných známkach a ďalších právnych predpisov o ochrane priemyselných práv, je trestné podľa trestného zákona a oprávňuje majiteľa ochrannej známky uplatňovať náhradu škody a ďalšie práva.

Obmedzenie zodpovednosti

Bayer uviedol na týchto www stránkach podrobné informácie z interných a externých zdrojov, a to podľa svojich najlepších znalostí, presvedčenia a s profesionálnym úsilím. Priebežne sa budeme snažiť tieto informácie rozširovať a aktualizovať. Informácie na týchto stránkach sa poskytujú výhradne s cieľom prezentácie spoločnosti Bayer a jej produktov a služieb. Nevyhlasujeme a negarantujeme úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Berte prosím na vedomie, že tieto informácie nemusia byť už aktuálne. Odporúčame Vám preto, overiť si akúkoľvek informáciu získanú na týchto stránkach predtým, ako ju v akejkoľvek forme použijete. Informácie poskytované na týchto www stránkach Vás nezbavujú povinnosti vykonať vlastnú kontrolu našich odporúčaní a produktov – zvlášť informácií o bezpečnosti a špecifikácii produktov – s ohľadom na vhodnosť ich použitia na zamýšľané ciele. Ak potrebujete informácie a inštrukcie týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte nás prosím priamo. Vstupom na tieto www stránky vyslovujete súhlas s tým, že tieto stránky a ich obsah používate na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Ani Bayer a ani akákoľvek tretia osoba, ktorá sa podieľa na tvorbe, produkovaní alebo prenose týchto www stránok, nezodpovedá za náhradu škody, ujmu na zdraví alebo akúkoľvek inú ujmu, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti so vstupom alebo použitím týchto www stránok, a to najmä : kvôli prístupu alebo nemožnosti prístupu, pre využitie alebo nemožnosť využitia týchto www stránok, alebo pre skutočnosť, že sa ktokoľvek spoliehal na tieto www stránky.

Materiály, ktoré poskytujete

Užívateľ týchto stránok je zodpovedný za obsah a správnosť materiálov, ktoré zasiela spoločnosti Bayer, rovnako ako aj za to, že takéto poskytnutie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a neporušuje práva tretích osôb. Užívateľ umožňuje spoločnosti Bayer archiváciu a spracovanie týchto materiálov a ich použitie pre štatistické analýzy alebo na akékoľvek iné špecifické účely podľa uváženia spoločnosti Bayer. Bayer je oprávnený použiť obsah týchto správ, vrátane myšlienok, objavov, obrázkov, techník a expertíz v nich obsiahnutých, na akýkoľvek účel, a to najmä na vývoj, produkciu a/alebo marketing produktov a služieb, rozmnožovanie týchto informácií a ich poskytnutie tretím osobám bez akýchkoľvek obmedzení.