Авторски права

Публикувани от:

Байер България ЕООД
Представлявано от:
Екатерина Карпузова
Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: + 359 2 814 01 11
E-mail: bg-office@bayer.com

ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695
© Авторски права 2020