20 mikrogramu/ 24 stundās intrauterīna sistēma
levonorgestrelum

Vispārīgie lietošanas nosacījumi

Šīs tīmekļa vietnes piekļuvei un izmantošanai ir šādi nosacījumi. Lūdzam neizmantot šo tīmekļa vietni, ja nepiekrītat šiem nosacījumiem. Šo tīmekļa vietni ir izstrādājis un administrē Bayer Nordic (turpmāk tekstā – BAYER). Mēs paturam tiesības pārtraukt šīs tīmekļa vietnes darbību vai veikt daļējas vai pilnīgas izmaiņas tajā vai Vispārīgajos lietošanas nosacījumos, mūsu Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos un mūsu Pārdošanas un piegādes nosacījumos. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs varam šādas izmaiņas veikt pēc saviem ieskatiem, par to iepriekš nepaziņojot. Tādēļ lūdzam Jūs vēlreiz pārskatīt nosacījumus nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, un ņemt vērā jebkuras izmaiņas vai grozījumus, kas varētu būt veikti.

 

Atteikšanās no izmantošanas un labumiem

Jebkura detalizēta informācija, dokumenti un attēli, kas ir publicēti šajā tīmekļa vietnē, ir tikai un vienīgi BAYER īpašums. Jebkāda atļauja tos izmantot tiek piešķirta ar nosacījumu, ka uz visām kopijām ir attēlota autortiesību atruna, ka šāda detalizēta informācija tiek lietota tikai personīgiem mērķiem, ka tā netiek izmantot komerciālos nolūkos, ka detalizētā informācija netiek jebkādā veidā pārveidota un ka visi no tīmekļa vietnes iegūtie attēli tiek izmantoti tikai kopā ar tiem pievienoto tekstu.

 

Preču zīmes un autortiesības

Visas šajā tīmekļa vietnē norādītās preču zīmes ir Bayer koncerna īpašums, ja vien nav norādīts citādi vai jebkādā citā veidā nav uzskatāmas par trešo personu tiesībām. Jebkāda neatļauta šo preču zīmju vai citu materiālu izmantošana ir stingri aizliegta un uzskatāma par autortiesību, preču zīmju likuma vai citu rūpniecisko īpašumtiesību pārkāpumu. 

 

Ierobežota atbildība

Bayer AG ir apkopojis šajā tīmekļa vietnē norādīto detalizēto informāciju savu zināšanu un pārliecības ietvaros, izmantojot iekšējos un ārējos avotus un profesionālo centību. Mēs pastāvīgi cenšamies paplašināt un atjaunināt šo informācijas klāstu. Šajā tīmekļa vietnē atspoguļotā informācija ir paredzēta vienīgi BAYER un tā produktu un pakalpojumu prezentēšanai. Tomēr netiek sniegti nekādi skaidri vai vārdos neizteikti apliecinājumi vai garantijas attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē atspoguļotās informācijas pilnīgumu vai pareizību. Sevišķi lūdzam ņemt vērā, ka šī informācija var arī vairs nebūt aktuāla. Tādēļ iesakām jums pārbaudīt jebkuru no šīs tīmekļa vietnes iegūto informāciju pirms tās izmantošanas jebkādā veidā. Šajā tīmekļa vietnē sniegtie padomi neatbrīvo Jūs no savu pārbaužu veikšanas attiecībā uz mūsu jaunākajiem padomiem – jo īpaši attiecībā uz mūsu drošības datu lapām un tehniskajām specifikācijām – un mūsu produktiem, ņemot vērā to piemērotību paredzamajiem procesiem un mērķiem. Ja jums ir nepieciešams padoms vai norādījumi attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums. Šīs tīmekļa vietnes lietotāji atzīst, ka viņi paši uzņemas risku par piekrišanu piekļuvei tīmekļa vietnei un tās saturam. Ne BAYER, ne trešās personas, kas iesaistītas šīs tīmekļa vietnes sagatavošanā, apstrādē vai pārraidē, nav saucamas pie atbildības par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, piekļūstot vai nespējot piekļūt, vai lietojot vai nespējot lietot šo tīmekļa vietni, vai arī jums paļaujoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju.

 

Trešo personu pārdevēju tīmekļa vietnes/saites

Šī tīmekļa vietne satur saites/atsauces uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Norādot šādas saites, BAYER neatbalsta to saturu. Tāpat arī BAYER neuzņemas atbildību par šo tīmekļa vietņu pieejamību vai saturu, vai arī atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šāda satura jebkāda veida izmantošanas dēļ. Saites uz citām tīmekļa vietnēm tiek piedāvātas tikai tīmekļa vietnes lietotāju ērtības labad. Lietotāji paši uzņemas risku par piekļuvi šīm tīmekļa vietnēm.

 

Jūsu sniegtā detalizētā informācija

Šīs tīmekļa vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas BAYER nosūtītās detalizētās informācijas saturu un pareizību, kā arī par jebkādu trešo personu, kas varētu būt saistīta ar šādu detalizētu informāciju, tiesību nepārkāpšanu. Lietotājs sniedz BAYER savu piekrišanu šīs detalizētās informācijas uzglabāšanai un tās izmantošanai statistiskās analīzes nolūkā vai jebkādam citam norādītam uzņēmējdarbības mērķim, ja vien šāda informācija nesatur personīgu informāciju, kas nav pamatdati vai izmantošanas dati. Jo īpaši BAYER ir tiesīgs izmantot šādu ziņojumu saturu, t. sk. tajos esošās idejas, izgudrojumus, projektus, tehnikas un pieredzi, jebkādam mērķim, piemēram, produktu vai pakalpojumu attīstībai, ražošanas un/vai piedāvāšanai tirgū, kā arī bez ierobežojumiem reproducēt šo informāciju un nodrošināt tās pieejamību trešajām personām.

 

Starptautiskie lietotāji

Šo tīmekļa vietni pārbauda, pārvalda un atjaunina Bayer Latvijā. Tā ir ekskluzīvi paredzēta izmantošanai Latvijā. BAYER nedod garantiju, ka šajā tīmekļa vietnē minētā informācija ir pareiza arī ārpus Latvijas un jo īpaši ka produkti un pakalpojumi būs pieejami tādā pašā izskatā, izmēros un uz tādiem pašiem nosacījumiem. Ja Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni no vietas, kas atrodas ārpus Latvijas, vai arī lejupielādējat tās saturu no šādas vietas, ņemiet vērā, ka esat atbildīgs par savas rīcības atbilstību attiecīgajā vietā piemērojamajiem vietējiem normatīvajiem aktiem.

Šajā tīmekļa vietnē minētie produkti var tikt piedāvāti atšķirīgos iepakojumos, citādā veida iepakojumu izmēros ar atšķirīgiem uzrakstiem vai marķējumiem atkarībā no valsts.

ASV Bayer koncerna uzņēmējdarbību nodrošina Bayer Corporation. ASV klienti tiek lūgti vērsties pie kāda no šiem uzņēmumiem.

 

Piemērojamie normatīvie akti

Jebkādas juridiskas prasības vai prāvas saistībā ar šo tīmekļa vietni vai tās izmantošanu regulē Vācijas Federatīvās Republikas likumi, izņemot starptautisko privāto tiesību un Hāgas Konvencijas noteikumus attiecībā uz 1964. gada 1. jūlija Vienoto likumu par preču starptautisko tirdzniecību un 1980. gada 11. aprīļa ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem. 

 

Tālredzīgi paziņojumi

Šajā tīmekļa vietnē var būt tālredzīgi paziņojumi, kuru pamatā ir BAYER vadības pašreizējie pieņēmumi un prognozes. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem uzņēmuma nākotnes rezultātiem, finanšu situāciju, attīstību vai izpildījumu un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori iekļauj BAYER publiskajos ziņojumos ietvertos faktorus, kas ir pieejami BAYER tīmekļa vietnē www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo tālredzīgo paziņojumu atjaunināšanu vai to atbilstību nākotnes notikumiem vai attīstībai.